Pogledajte realizirane projekte

            udruženja Ekopro u .pdf formatu

Škola u šumi - šuma u školi

Šume su u Bosni i Hercegovini, uz vodu, najvažniji prirodni resurs. Od iznimne je važnosti od najmanjih nogu poučavati djecu o važnosti očuvanja ovog nacionalnog blaga.

Toga je svjesna i šumarska struka, pa tako gotovo sve Uprave za šumarstvo  imaju iskustva sa „školom u šumi“ i više ili manje redovno ugošćavaju predškolsku i školsku djecu na području šumarija, rasadnika, poučnih staza ili drugih raspoloživih objekata. Uglavnom se takva terenska nastava i upoznavanje djece sa šumom provodi na inicijativu škola i vrtića, povodom Svjetskog dana šuma, Svjetskog dana zaštite okoliša i slično, te nije sistemski organizirana.

Sve se više pokazuje potreba za sistemsko organiziranom šumskom pedagogijom. Razloga je više, od educiranja djece o važnosti šuma i potrebi njihova očuvanja, do promocije ugleda šumarstva kao struke i nauke.

Nekada su šume zauzimale preko 80%, a danas pokrivaju tek 33% europskog kontinenta. Bosna I Hercegovina pripada šumovitijim zemljama Europe, a šume su jedno od njenih najvećih nacionalnih bogatstava. Bosna i Hercegovina ima velik broj endemskih vrsta i prema stepenu biodiverziteta spade u jednu od najbogatijih zemalja u Evropi. Među njima je 85 drvenastih šumskih endema (drveća i grmova).

Zbog svega navedenog, važno je djeci osnovnoškolskog uzrasta na interdisciplinaran način približiti šumu, život u šumi i važnost upravljanja šumama, a kroz to i posao šumara te naglasiti njegovu važnost u održavanju stabilnih šumskih ekosistema

Udruženje EKO PRO počelo je sa implementacijom projekta "Škola u šumi - šuma u školi".

Projekat je finansijski podržan od strane: 

1. Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo

2. Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo.

Primarni cilj projekta i ove aktivnosti bio je urediti školsko dvorište kroz uspostavu malih površina «zelenih zidova» pošumljenih autohtonim vrstama zimzelenog i listopadnog drveća. Poznato je da biljke vrše amortizaciju zagađenja zraka, onemogućavaju pregrijavanje velikih stambenih blokova, pružaju mogućnost rekreacije i humaniziraju životnu okolinu.

Detaljan opis projekta

Primarni cilj projekta je doprinjeti poboljšanju školskih uslova kroz poboljšanje znanja i interesa nastavnika i učenika za zaštitu okoliša i jačanje kapaciteta nastavnika i učenika za dobro upravljanje šumama, a svrha mu je učenicima na interdisciplinaran način približiti šumu, život u šumi i važnost upravljanja šumama, a kroz to i posao šumara te naglasiti njegovu važnost u održavanju stabilnih šumskih ekosistema.

 

Specifični ciljevi projekta :

  1. Podići svijest i znanje ciljnih grupa o zaštiti okoliša i šuma i promovisati značaj šuma kroz praktične aktivnosti (sađenje sadnica u školskim dvorištima) i kroz edukativne aktivnosti (sprovođenje edukativnih radionica u školi)
  2. Cilj ovoga projekta je naglašavanje važnosti očuvanja kvalitete okoliša (šuma) i stvaranje ekološki educirane, svjesne i savjesne djece.
  3. Približivanje šume i šumarske struke mladima – javnosti.
  4. Integriranje spoznaja stečenih na terenu, u šumi, u cjelokupni odgojno-obrazovni proces.
  5. Upoznavanje šumskih biljaka i životinja.
  6. Poučavanje mladih o važnosti sprječavanja požara i posljedicama požara;
  7. Spoznaja da šuma može biti nadahnuće za likovne i literarne radove (integracija u obrazovni proces).

 

Naziv donatora

·         Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo

·         Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo.


Datum (početak/kraj)
Septembar 2016 - Februar 2017

 

Naziv partnera/interesne strane

·         OŠ "Aleksa Šantić”

·         OŠ “Fatima Gunić”

 

Joomla Templates - by Joomlage.com